Grup 1- Dil ve Edebiyat Çalışmaları - Ana Dil

IBDP Türkçe A Edebiyat (Higher Level veya Standard Level)

Dersin tanımı ve amaçları

IB Edebiyat dersinde, öğrenciler, farklı kültür ve dillerden oluşan edebi eserler vasıtasıyla kendi kültürleriyle birlikte diğer kültürleri tanıyarak evrensel bakış açıları edinirler. Öğrenciler okudukları metinlere eleştirel yaklaşımlar benimseyerek edebiyatın doğasına odaklanırlar. Edebiyatın doğasını, edebiyat dilinin ve edebi metinlerin estetik işlevlerini, gerçek dünya ile edebiyat arasındaki ilişkiyi keşfederler ve bunları sorgularlar. Öğrenciler dilin doğasını, kimliğin ve kültürün nasıl şekillendiğini okudukları eserler üzerinden değerlendirirler. Okuma süreçlerinde özgür, orijinal, eleştirel ve ön yargısız düşünmeyi öğrenirler.

Edebiyat dersi:

  • Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinden, kültürlerinden ve farklı türlerinden örnekleri okuma, incelemek,
  • Dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmek,
  • Yorumlama, analiz ve değerlendirme becerisini geliştirmek,
  • Metinlerin biçimsel ve anlamsal niteliklerini analiz etme ve bu analizi farklı türlerde, bağlamlarda değerlendirme becerisi kazandırmak,
  • Metinlerdeki çeşitli bakış açılarını ve bu bakış açılarının anlamlsal olarak nasıl oluşturulduğunu, yerel ve evrensel konular arasındaki ilişkileri anlama, konularla ilgili yeni anlayışlar geliştirme becerisi kazandırmak,
  • Edebiyat alanındaki eserlerin diğer disiplinlerle ilişkilerini anlama becerisi kazandırmak,
  • Öğrencilerin yaşam boyu edebiyattan ve dille ilgili çalışmalardan zevk almalarını sağlamak,
  • Ana dillerini etkin düzeyde kullanma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Anahat ve İçeriği

Öğrenciler, iki yıllık program boyunca yerli ve yabancı farklı türlerdeki eserlerden temel düzeyde 9; yüksek düzeyde 13 kitap okurlar. Eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım kazanabilmek adına, öğrencilerin yapıtlarla ilgili yapacakları çalışmalar keşif alanları ve kavramlar üzerinde kuruludur. Okur- yazar- metin; zaman- mekan ve metinler arasılık olarak nitelendirilebilecek üç keşif alanının odağında dil edebiyat çalışmaları vardır ve ilgili becerilerin geliştirilmesi için ders üç alana bölünmüştür. Okur- yazar- metin keşif alanında, bu kavramlar arasında etkileşimin keşfedilmesi ve metnin dünyasının anlaşılması; zaman- mekan bağlamında metinlerin, dilin ve kültürün nasıl değiştiğini ve bunun yansımalarının analiz edilmesi; metinler arasılık bölümünde ise metinlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin fark edilmesi hedeflenir. Aynı zamanda bu hedeflere ulaşılabilmesi için ders şu yedi kavram etrafında şekillendirilmiştir: Kimlik, kültür, dönüşüm, yaratıcılık, iletişim, temsil, bakış açısı. Bu kavramlar dilbilimsel ve edebi çalışmaların odağını oluştururlar. Bu kavramlardan ve keşif alanlarından yola çıkılarak seçilen eserler, aynı doğrultuda hazırlanan üniteler etrafında işlenir.  Üniteler ulusal değerlerden evrensel değerlere, disiplinler arası çalışmalara, farklılaştırılmış eğitimin önemine dikkat ederek hazırlanır.

Değerlendirme bilgileri

IB’nin hazırlamış olduğu yerli ve yabancı yazarlar(PLA/PLT) listesinden seçilen edebi yazı türlerine ait kitaplardan yola çıkılarak oluşturulan  değerlendirme başlıkları, aşağıda belirtilmiştir:

DEĞERLENDİRME BİLEŞENLERİ  AĞIRLIK
Dış Köken Ölçme ve Değerlendirme                 TD %70/ YD %80
Kağıt 1: Yönlendirilmiş Edebi Analiz Çalışması (TD 1 saat 15 dakika) (YD 2 saat 15 dakika) TD-YD  %35 
Kağıt 2: Karşılaştırmalı makale (TD- YD 1 saat 45 dakika) TD %35; YD %25
Makale: (Sadece Yüksek Düzey)
(1200-1500 kelime)
YD %20
İç Köken Ölçme ve Değerlendirme  TD %30- YD %20
Bireysel Sözlü Yorum Sunumu (15 dakika) TD %30/ YD %20 

Yukarıda genel hatlarıyla verilen yazılı - sözlü değerlendirme konu başlıklarının aşamalı ayrıntılı yönergeleri ve ölçütleri, öğrencilerle iki yıllık program süresince paylaşılacaktır.