''Kimya her şey değildir, ama her şey kimyadır!''

Kimya; maddenin nitelik ve özelliklerini, yapısını, bileşimindeki değişikleri, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirine etkisini inceleyen ve elde edilen sonuçları yasalarla bağlayan bilim dalıdır. Kimya dersinin bu doğrultudaki hedefi terim ve kavramları kullanarak bu bilim dalının niteliklerini açıklayabilme becerilerini sağlamaktır.

Amacımız, bilimsel yöntem ve deneysel öğretim üzerinde durularak bilgi yoluyla eleştirel ve sistemli düşünce becerilerini geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Kimya laboratuvarımız öğrenci merkezli deneyler yapmak üzere oluşturulmuştur. Derslerimizde müfredata uygun deneyler, aktif grup çalışmalarıyla uygulanır. Deneylerin sonunda bilimsel yöntemler eşliğinde deney raporları hazırlanır.

Öğrencilerimizde madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edindirmekte, bu kavramların tarihsel gelişimi ile bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevreyle ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmekteyiz. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma ve gözlem, deney, veri toplama gibi becerilerden problem çözmeye geçiş becerisi sağlamak; maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme – kavrama isteği ile kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı duyma, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmak da amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Öğrencilerimizin akademik bilgi ve analitik düşünme becerilerini bilimsel yöntemlerle ve konuya uygun deneylerle geliştirirken yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi desteklemek amaçlarımız doğrultusundadır.

Kimya bölümünün temel hedefleri:

 • Kimya dersine karşı ilgi uyandırmak,
 • Kimya kavram ve terimlerini Almanca öğrenmek ve kullanmak,
 • Elektronik sensörler kullanarak veya doğrudan ölçüm ile tamamen gözlemlerden yola çıkarak deneyler oluşturmak ve bunları uygulayabilmek
 • Ünitelerin hedef ve kazanımlarını etkin bir şekilde öğrenmeyi sağlamak,
 • Kimyanın günlük hayattaki yeri ve öneminin anlatmak,
 • Kimyanın diğer disiplinlerle ilişkisini örneklerle vurgulamak,
 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek,
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler oluşturmak,
 • Çevreleri ve dünya hakkında merak duygusu olan, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmek,
 • Bilimsel yöntemler kullanarak bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığını öğrenmek,
 • Teknolojik imkânlarını (Apple TV, Google Uygulamaları…) kullanarak öğretim yöntemlerimizi farklılaştırıp zenginleştirmektir.

Bütün bu amaçlar, okulumuzun GIB sürecinde referans aldığı öğrenci profiline uygun bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kimya Yarışmaları

10. sınıf öğrencilerimizin tümü Almanya’da düzenlenen Dechemax Öğrenci Yarışmasına katılıyor. Her yıl gerçekleşen yarışmada, 7-11. Sınıflarda öğrenciler takım halinde yarışabilirler ve her yıl kimya mühendisliği ve biyoteknoloji ile ilgili yeni bir konuya yönelik çalışabilirler.