Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi

İELEV Okullarında Ölçme & Değerlendirme ve Program Geliştirme Çalışmaları

Ölçme & Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi Vizyonumuz;

Güncel bilimsel verilerin ışığında yenilikçi, eğitim ve öğretim etkinliklerinin sürekli gelişimine destek ve yön veren, öğrenmeyi farklı boyutlarda değerlendirebilen, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, katılımcı, iş birliği gücü yüksek ve etik değerler çerçevesinde çalışmalarını sürdüren bir merkez olmaktır.

Ölçme & Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi Misyonumuz;

Öğrenme çıktılarının düzeyinin belirlenmesinde, öğretim sürecinin, öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve tekniklerin etkililiğinin ölçülmesinde, öğrenen odaklı geri bildirim ve eksik tamamlama çalışmalarının planlanmasında ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile çağın sürekli değişen öğrenme ihtiyaçlarına ve İELEV Okulları Eğitim Modeli ve felsefesine uygun yeni öğretim programları oluşturulmasında program geliştirme uygulamaları ile sürdürülebilir gelişimi sağlamaktır.

Bu misyon doğrultusunda temel amacımız;

İELEV Okullarında uygulanan tüm ölçme & değerlendirme ve program geliştirme uygulamalarının yüksek standartlara ulaşmasını sağlamaktır. Bu süreçte kurumsal ortak bir dil oluşturulması, yeni ölçme araçlarının geliştirilmesi, var olanların bilimsel çerçeveye uygun olarak iyileştirilmesi, uygulama, puanlama ve yorumlama ile ilgili işlem ve uygulama yöntemlerinde öğretmenler ve akademik kadro ile iş birliği içinde çalışılması esastır.

MEB öğretim programı kazanımlarının yanı sıra öğrencilere kazandırılması hedeflenen eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, problem çözme, iş birliği, teknoloji kullanımı, bilgi okuryazarlığı, araştırma teknikleri ve iletişim gibi 21.yüzyıl becerileri çerçevesinde sistemli şekilde ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilmesi, etkili ve zamanında geri bildirim verilmesi önemlidir. Bunun için sadece bilişsel gelişim alanlarında değil, duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarında da beceri, kazanım ve yetkinliklerin belirlenerek bütüncül, çok boyutlu bir değerlendirme yapılması, süreç değerlendirme yöntemlerinin aktif kullanılması, üst düzey düşünme becerilerinin sergilenebileceği ortamların oluşturulması ve gerçek hayata ilişkin performansa dayalı görevlere yer verilmesi hedeflenmektedir.

UbD (Understanding by Design)- Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımı

İELEV Okullarında okul öncesinden lise seviyesine kadar öğretim süreci, ölçme & değerlendirme ve program geliştirme planlamalarının temelini “Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımı” (Understanding by Design-UbD) oluşturur. Bu doğrultuda öğrencilerin bağlam temelli, disiplinlerarası ve kalıcı öğrenmeleri hedeflenmektedir. UbD felsefesi ile oluşturulan ders planları ile bireysel farklılıklar desteklenir; “bilgi”nin gerçek yaşama transferi sağlanır.

ATLAS Rubicon- Müfredat Haritalandırma Programı

Program haritalandırma okul eğitim ve öğretim programının mevcut ve büyük resminin görülebilmesi amacıyla, program verilerinin sürekli ve sistematik bir şekilde toplanması olup haritalandırma sürecinin ünite planı şablonu, öğretim program haritaları, öğretim üniteleri ve okul öğretim programı olmak üzere 4 aşamada uygulanmaktadır. Program haritalandırma ile; planlanan ve öğretilen program arasındaki farkın görülerek eğitim-öğretim sürecinde iyileştirme imkânı, öğretim programı boyunca kullanılan ölçme-değerlendirme tekniklerinin analizi ve öğretmenlerin disiplinlerarası bağlantıları görmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla İELEV Okullarında kullanılan ATLAS Rubicon ile tüm disiplin ve sınıf seviyelerinden öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer okul personelinin öğretim programlarının (müfredat) planlanmasının her aşamasında desteklemesi sağlanmaktadır.

Çalışmalarımız

İELEV Okulları, eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel oluşturmak amacıyla çeşitli ölçme değerlendirme uygulamaları kullanır. Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, gelişmiş eğitim sistemlerindeki ölçütlere göre analiz edilir ve bireysel kazanımları özenle değerlendirilir. Akademik uygulamalarımızda kullanılan yöntemler, değerlendirme süreçleri ve uygulamalar bütünlük içinde yürütülür.

İELEV Okulları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, sınıf seviyelerine uygun hazırlanan ve öğrencilerin akademik gelişim sürecini izlemek için yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Hazırbulunuşluk sınavları
  • Bireysel eksik tamamlama çalışmaları
  • Kazanım değerlendirme çalışmaları
  • Genel değerlendirme sınavları
  • Genel tekrar sınavları
  • Ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları

Öğrencilerin öğrenme deneyimleri, sınıf seviyelerine göre ürün dosyası oluşturmaları, gelişim raporları her dönem sonunda oluşturulur. Okul öncesi ve 1-4. sınıflarda öğrencimizin o dönem için öğrenme sürecinde yaşadığı deneyimleri, performansı belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretim programında yer alan kazanımlara ne kadar hâkim oldukları, ders etkinliklerine katılımı dikkate alınarak oluşturulan Gelişim Raporu kurumsal hedefler ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanarak etkinlik takviminde belirlenen tarihte öğrenci ve velilerimizle paylaşılır.

Çoktan seçmeli ölçme araçlarıyla yapılan değerlendirme çalışmalarına ek olarak uluslararası ölçme değerlendirme standartlarına uygun şekilde, öğrenme sürecinin uluslararası alanda geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış farklı soru tarzlarıyla değerlendirilmesini ve öğrencilerimizdeki analitik düşünme, sentez yapma, olayları neden ve sonuç ilişkisini dikkate alarak değerlendirme becerisini geliştirmeyi amaçladığımız üst düzey bilişsel becerileri ölçmeyi hedefleyen açık uçlu sorulardan oluşan Beceri Tanılama ve Değerlendirme uygulaması da 2-8.sınıf arası tüm öğrencilerimize uygulanmakta, detaylı sonuç raporları eğitim paydaşlarıyla paylaşılmaktadır.

İELEV Okullarında Ölçme & Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi, eğitim- öğretim dönemi başında öğrencilerin derse hazırbulunuşluk düzeylerini ölçer ve raporlar. Sınav takvimlerini hazırlar, sınav sorularının ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder, sınavları ve teknik okuma çalışmalarını organize eder, sınav sonuçlarını analiz eder, öğrenme eksiklikleri ve bunlara yol açan olası nedenleri belirler, çözüm önerileri sunar. Özgün yöntemlerle öğrencilerin akademik performansını objektif esaslara bağlı olarak ölçer ve geliştirilmesi için önerilerde bulunur. Ölçme değerlendirme alanında sunumlar hazırlar, raporlar oluşturur ve hizmet içi eğitim dönemlerinde seminerler verir.

Farklı alanlarda ve sınıf düzeylerinde İELEV öğrencilerine özgü belirlenmiş kriter, beceri ve standartların öğretim programlarına entegre edilmesi boyutunda çalışır; ihtiyaç duyulan alanlarda yeni öğretim programlarını alan uzmanları ile geliştirir.