İELEV Özel Lisesi Tanıtım Günü’ne Kayıt için Tıklayınız

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, seçim yapabilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla uzman kişilerce sağlanan sistemli ve profesyonel bir psikolojik yardım hizmetidir.

İELEV Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin genel amacı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olarak potansiyellerini fark edip performansa çevirebilmeleri için rehberlik etmek, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan donanımlı bir 21. yüzyıl dünya vatandaşı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır..  

İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, gelişimin sürekliliğine inanarak öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini merkeze alacak çalışmalar yapar.

Analitik düşünen, farklılığa saygılı, mücadeleci ve dayanışmacı bireyler yetiştirmek amacında olan İELEV Okullarının Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi bu hedefler doğrultusunda “önleyicilik” “destekleyicilik” “süreç odaklılık” ve “gelişimsel rehberlik” çerçevesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini aşağıdaki temel amaçlar çerçevesinde sürdürür:

 • Öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve yeterliklerini tanıması
 • Öğrencinin çevresiyle iyi ve olumlu ilişkiler geliştirmesi
 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve kendini yönetme becerilerini geliştirmesi
 • Öğrencinin gelişim dönemlerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı olarak gerçekleştirmesi temel hedeflerimizdir.

Bu çerçevede, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinde yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir:

Eğitsel Rehberlik: Öğrencinin uyumunu ve eğitsel gelişimini güçlendirmeyi içerir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanıması, uyumunu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmalarının yapılması, akademik başarısızlık nedenlerini saptayıp ortaya çıkarılması eğitsel rehberliğin içerdiği konulardır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencinin sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi için bilgi ve yardımı içerir. Mesleki rehberlikte, meslek tanıtımı yapmak, üst eğitim kurumları ile ilgili bilgi vermek, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ölçecek test ve teknikleri uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmek esastır.

Kişisel Rehberlik: Öğrencinin duygusal ve psikolojik problemlerinin ortadan kaldırılabilmesi için kişiye destek sürecini içerir. Duygusal sorunlar, öğrenme bozuklukları kişisel rehberliğin içerdiği konulardır.

Çalışma Çerçevesi

 • Yıl boyunca her öğrenciyle mutlaka genel değerlendirme görüşmesi yapılır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, problem odaklı değil, tüm öğrencilere ulaşan ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, İELEV Okullarının felsefesi ve misyonuna göre çalışmalarını planlar.
 • Kurum ve birim içi çalışmalarını kurum içi işleyiş prosedürlerine göre yürütür.
 • Yönetim, öğretmen, veli ve öğrencilerle iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için iletişim ve paylaşım modelini esas alır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi uzmanlarının mesleki olarak daha donanımlı hale getirilmesi için ihtiyaç doğrultusunda eğitim ve süpervizyon çalışmaları sürdürülür.
 • Veli ve öğretmen için de psikolojik danışmanlara belirli çerçevede ulaşabilecekleri, getirdikleri konu ne olursa olsun -bazen çözümü imkânsız ve sınırlı sorunlar dahil olmak üzere- en azından ilgi gösterilerek dinlenilir ve gerekli destek sağlanır.

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

 • OKUL OLGUNLUĞU ÇALIŞMASI: Anasınıfı öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıf için gelişimsel ve akademik hazır oluşluk durumunu belirleme çalışması yürütülür. Çalışmanın ardından öğrenci velisi ile bilgi paylaşımı yapılır.
 • GELİŞİM TAKİBİ: Öğrencilerin ruhsal, akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel görüşmeler ve sınıf çalışmaları aracılığı ile takip edilir.
 • SINIF REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI: Öğrencilerin ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, yıllık rehberlik etkinlikleri programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda ders çalışma becerileri, kendini yönetme becerileri, öfke kontrolü, zorbalıkla baş etme, ergenlik dönemi özellikleri, sınav kaygısı, dengeli beslenme, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalar planlanırken disiplinler arası işbirliği esas alınır.
 • AZÖP (Akran Zorbalığını Önleme Projesi): İki seneden beri, 2-7. Sınıflar kademesinde yürütülen AZÖP (Akran Zorbalığı Önleme Projesi) ile okul ikliminde öğrencilerin sosyal ve duygusal ilişkilerini düzenleme becerilerinin arttırılması hedeflenir
 • OYUN OKULU PROJESİ: Bu proje kapsamında, çocuklarımızın eski oyunları oynayarak, çerçeveye uymayı, sorunla baş etme yöntemleri geliştirmeyi ve biraz da eski ''sokak oyunu kültürünü'' öğrenmeleri sağlanır.
 • HAYAT OKULU PROJESİ: Bu proje ile öğrencilerimizin hayatın içerisindeki faklı alanlarda bilgilerinin, görgülerinin ve deneyimlerinin arttırılması planlanır.
 • GÜVENLİ VE OLUMLU OKUL ORTAMI PROJESİ: Bu proje, İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından, saygının ve hoşgörünün hissedildiği, bireysel farklılıklara duyarlı, okulun tüm paydaşlarının birbirine destek olduğu; olumlu bir okul iklimi sağlamak amacı ile yürütülmektedir. Disiplinler arası çalışılan bu proje ile, öğrencilerin akranlarıyla oluşturdukları iletişim kaynaklarına dair farkındalık kazanmaları, problem çözme becerilerini geliştirerek önleyici tedbirler hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.
 • İELEV’DE AİLE OLMAK PROJESİ: Öğrencilerimizin İELEV’li olma ruhunu; yardımlaşma, dayanışma gibi değerlere sahip çıkarak kuşaktan kuşağa aktarma bilinçlerini pekiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Bu proje ile büyük sınıftaki öğrencilerimizin daha küçük sınıflardaki öğrencilerimize çeşitli alanlarda rehberlik ederek destek olmaları ve çeşitli etkinliklerle karşılıklı paylaşımlarda bulunmaları hedeflenmiştir
 • BENİMLE OYNAR MISIN? PROJESİ: Bu proje, öğrencilerimize geleneksel oyunları öğretmek, onların takım çalışması ve yaşam becerilerini desteklemek amacıyla Beden Eğitimi, İngilizce, Almanca Bölümleri ve sınıf öğretmenleri ile yürütülen bir projedir. Öğrencilerimizin takım olma bilincini perçinlemesi, kazanma ve kaybetmeye dair duygularını yönetebilmesi ve sosyal becerilerini oyun aracılığıyla geliştirebilmesi hedeflenmiştir.
 • SANALDAN GERÇEĞE, GERÇEKTEN SANALA PROJESİ: Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımıza giren sosyal medya kullanımı ve sanal oyunların, duygusal yaşantımıza birtakım etkilerinin olduğuna dair araştırmalar mevcuttur. Bu proje, “anında doyum duygusu”nun sabır ve sebat gelişimine olumsuz yöndeki etkilerine dair farkındalık kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Yapılan bahçe çalışmaları ile, öğrencilerin boşluğa karşı sabır ve sebat duygusunu deneyimlemeleri, bir canlının sorumluluğunu üstlenmeleri, ortaya bir ürün koyabilmeleri hedeflenmiştir.
 • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI: Anasınıfından birinci sınıfa ve dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen öğrencilerin ruhsal ve akademik hazırlığını güçlendirmek için “oryantasyon prosedürü” planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, anketler ve grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.
 • ÖĞRENME STİLLERİ ÇALIŞMASI: Öğrencilerimizin bireysel olarak öğrenme stilleri üçüncü ve altıncı sınıf düzeylerinde belirlenerek, öğretim sürecine katılması sağlanır.
 • TAP VAKFI İŞ BİRLİĞİYLE CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI: Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine sağlık çerçevesinde destek olmak amacıyla, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) iş birliği ile cinsel sağlık eğitimi programları düzenlenir.
 • KARİYER HAFTASI: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri liseleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Haftası” etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışma ilköğretim okulları arasında bir ilk olma özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bu yıl okulumuzda 10. Kariyer Haftası 18-22 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecektir.
 • LİSE TANITIM GEZİLERİ: Yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerimize yönelik olarak hedefledikleri okullara “Lise Tanıtım Gezileri” düzenlenir.
 • LİSE TANITIM KILAVUZU: Sekizinci sınıf öğrencilerimizin liseleri yakından tanımalarını sağlamak ve tercih döneminde onlara destek olmak amacıyla “Lise Tanıtım Kılavuzu” sağlanır.
 • HEDEF BELİRLEME: Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerimizi hedefledikleri liseleri belirleyerek motivasyonlarını artırmak için yürütülen disiplinler arası hedef belirleme çalışması kapsamında gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılır.
 • AÇIK HAVA EĞİTİM PROGRAMI: Sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Motivasyon ve problem çözme becerisi” temalı, üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak da “Beşinci sınıf için duygusal ve sosyal uyum” temalı açık hava eğitim programı, ilgili sınıf öğretmenleriyle birlikte düzenlenir.
 • SINAV KAYGISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ: Öğrencilerimiz lise giriş sınavı hakkında bilgilendirilir ve süreç boyunca yaşadıkları duygu durum değişiklileri konusunda desteklenirler.  
 • TERCİH DANIŞMANLIĞI: İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerimize sınav sonrasındaki okul tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı hizmeti verilir.

Velilere Yönelik Hizmetler

 • PEDAGOJİ OKULU ÇALIŞMALARI: Etkili ebeveyn tutumlarını geliştirmeye yönelik psiko-eğitimsel süreli grup çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalar, başlangıç tarihinden en geç bir hafta öncesinde elektronik postalar yoluyla duyurulur ve belirlenen kontenjan dâhilinde velilerin katılımı sağlanır. Bu süreli eğitim, “Oyun ve bağlanma: Bağlı mı, bağımlı mı?”, “Gece tıpkı bir okul gibidir uyku: uykunun evrimi ve insanı eğitmesine dair yaklaşımlar”, “Yemek, yememek; Açlık tokluk sarkacı”, “Öğrenme yolculuğu”, “Ayrılık ve yas sürecinin işlenmesi” gibi konu başlıkları altında gerçekleştirilir.
 • GENEL VELİ SEMİNERİ: Her öğretim yılında, tüm velilerimizin katıldığı en az bir genel veli semineri düzenlenir.
 • PSİKO-LOJİK SÖYLEŞİLER: Yıl boyunca yapılacak pedagoji okulu grup çalışmalarında ön plana çıkan, gündem olan ve paylaşım ihtiyacı oluşan konu başlıklarının velilerimiz ile birlikte belirleneceği psikoloji sohbetleri şeklinde mayıs ayı içinde planlanan bir çalışmadır.
 • GELİŞİM DÖNEMİ SEMİNERLERİ: Oryantasyon programları kapsamında Ağustos ve Eylül ayları içinde öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemleriyle ilgili olarak tüm sınıflar düzeyi için veli seminerleri düzenlenir.
 • BÜLTENLER: Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

 • SINIF ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI: Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi iş birliği ile yürütülmesi sağlanır.
 • ÖĞRETMEN ORYANTASYONU: Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla ağustos ayı içerisinde grup çalışmaları düzenlenir.
 • ÖĞRENCİ GELİŞİM TAKİBİ: Öğrencilerin sınıf içindeki ruhsal, akademik ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılır ve öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve sınıf rehber öğretmeni ile eşgüdüm halinde planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirir.
 • ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME: Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.
 • ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ: “Etkili İletişim, etkin ilişki” teması kapsamında altı hafta süreli iletişim ve ilişki temalı eğitim çalışmaları yürütülür. Tüm öğretmenlerimiz ayda bir kez Dr. Neslihan Zabcı liderliğinde süpervizyon çalışmasına katılır.
 • ÖĞRETMEN ALIM GÖRÜŞMELERİ: İELEV Eğitim Kurumları’nın insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusunda yapılan aday öğretmen görüşmelerine katılım sağlanır.

Okulun İşleyişine Yönelik Hizmetler

 • KURUM İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ HİZMETLER: Öğrenci Davranışlarını İzleme ve Değerlendirme Kurulu etkinlikleri, Ödül Prosedürü ve Okul Yasası çerçevesinde öğrenci davranışlarının takibi yapılır.
 • KRİZ DURUMLARINA PSİKOLOJİK DESTEK: Okulumuzun olası bir doğal afet veya kriz durumunda uygulamaya koyduğu “Kriz Yönetimi Prosedürü” çerçevesinde gerekli planlamaları, hazırlıkları ve uygulamaları yapılır.
 • DESTEK BİRİMLERİNE EĞİTİMLER: Okulun destek birimlerinin çalışanlarına (Örneğin taşıma hizmetini sağlayan Tursan çalışanlarına) yönelik olarak “İletişim becerileri” temalı seminer çalışması yapılır.
 • ADAY ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI: Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyo-duygusal durumu ve akademik becerilere hazır oluşluk bakımından değerlendirilmesi sağlanır.
 • KURUM KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI: Okul içerisinde idare ve öğretmenlerin ortak tutumunu güçlendirmek adına İELEV kurum kültürü çalıştayları gibi çalışmalara destek sağlanır.

Mesleki Gelişime Yönelik Hizmetler

 • EĞİTİM VE PSİKANALİZ SEMPOZYUMU: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanının gelişimine katkıda bulunmak üzere, her iki yılda bir “Psikolojik Danışma Sempozyumu” düzenlenir. Bu çalışmalara ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller, eğitimciler ve eğitim yöneticileri katılırlar. Bu sene 5 Ocak 2019 yılında beşincisi düzenlenecek olan sempozyumun teması; “Okul ve Şiddet’tir.”
 • SÜPERVİZYON: Tüm psikolojik danışmanlarımız ayda bir defa psikiyatrist ve psikanalist eşliğinde süpervizyon desteği alırlar.
 • SEMPOZYUM SUNUMLARI: Çeşitli platformlar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre, etkinliklerde okulumuzu temsilen yılda en az bir sunum gerçekleştirilir.

Türkiye’nin köklü ve donanımlı PDR birimlerinden biri olarak İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, ekibi uzmanları yaşam boyu öğrenme felsefesini temel alarak kendilerini çeşitli mesleki eğitimlerle zenginleştirmeye devam etmektedirler. İELEV Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi öğrenci-öğretmen ve veli iş birliği içerisinde çalışırken, gönüllülük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini temel alarak çalışmalarını yürütür.