Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, seçim yapabilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla uzman kişilerce sağlanan sistemli ve profesyonel bir psikolojik yardım hizmetidir.

İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin genel amacı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olarak potansiyellerini fark edip performansa çevirebilmeleri için rehberlik etmek, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan donanımlı bir 21. yüzyıl dünya vatandaşı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır. 

İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, gelişimin sürekliliğine inanarak öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini merkeze alacak çalışmalar yapar. Bu çalışmaları yaparken Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi liderliğinde geliştirilen KAYAB standartlarının öğrencilerde gelişimini desteklemek için disiplinlerarası çalışmalar yürütülür.

İELEV Okulları  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi “önleyicilik” “destekleyicilik” “süreç odaklılık” ve “gelişimsel rehberlik” çerçevesinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini aşağıdaki temel amaçlar çerçevesinde sürdürür:

Bu doğrultuda;

 • Öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve yeterliklerini tanıması
 • Öğrencinin çevresiyle iyi ve olumlu ilişkiler geliştirmesi
 • Öğrencinin problem çözme, karar verme, uyum sağlama ve kendini yönetme becerilerini geliştirmesi
 • Öğrencinin gelişim dönemlerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı olarak gerçekleştirmesi temel hedeflerimizdir.

Bu çerçevede, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinde yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir:

Eğitsel Rehberlik: Öğrencinin uyumunu ve eğitsel gelişimini güçlendirmeyi içerir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanıması, uyumunu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmalarının yapılması, akademik başarısızlık nedenlerini saptayıp ortaya çıkarılması eğitsel rehberliğin içerdiği konulardır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencinin sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi için bilgi ve yardımı içerir. Mesleki rehberlikte, meslek tanıtımı yapmak, üst eğitim kurumları ile ilgili bilgi vermek, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ölçecek test ve teknikleri uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmek esastır.

Kişisel Rehberlik: Öğrencinin duygusal problemlerini destekleyerek baş etme becerilerinin geliştirilmesi sürecini içerir. Öğrencinin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi, yaş dönemine yönelik duygusal sorunları ve öğrenme sürecindeki zorluklar kişisel rehberliğin içerdiği konulardır.

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

 • OKUL OLGUNLUĞU ÇALIŞMASI: Ana sınıfı öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıf için gelişimsel ve akademik hazır oluşluk durumunu belirleme çalışmaları yürütülür. Yapılan çalışmaların ardından öğrenci velisi ile bilgi paylaşımı ve gerekli yönlendirmeler yapılır.
 • GELİŞİM TAKİBİ: Öğrencilerin duygusal, akademik ve sosyal gelişimleri, bireysel görüşmeler, gözlemler, sınıf çalışmaları, branş ve sınıf öğretmenleri ile yapılan değerlendirmeler ışığında disiplinlerarası iş birliğiyle  takip edilir.
 • SINIF REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI: Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, yıllık rehberlik etkinlikleri programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda verimli ders çalışma, öz-denetim, duygu yönetimi, öfke kontrolü, zorbalıkla baş etme, yaş dönemi özellikleri, performans kaygısı, kişisel sınırlar, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalar planlanırken disiplinlerarası  iş birliği esas alınır.
 • İKİNCİ ADIM PROGRAMI: 1,2,3 ve 4. sınıflarımızda, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisi liderliği ile sınıf öğretmenlerinin yürüttükleri öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi, olumlu bir sınıf ve okul iklimi yaratmayı, bu sayede öğrenme ortamını da öğrenciler için verimli kılmayı hedefleyen yapılandırılmış ve önleyici bir program olan İkinci Adım Programı uygulanmaktadır.
 • OYUN OKULU PROJESİ: Bu proje kapsamında, çocuklarımızın eski oyunları oynayarak, çerçeveye uymayı, sorunla baş etme yöntemleri geliştirmeyi ve biraz da eski ''sokak oyunu kültürünü'' öğrenmeleri sağlanır. 
 • GÜVENLİ VE OLUMLU OKUL ORTAMI PROJESİ: Bu proje, İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından, saygının ve hoşgörünün hissedildiği, bireysel farklılıklara duyarlı, okulun tüm paydaşlarının birbirine destek olduğu; olumlu bir okul iklimi sağlamak amacı ile yürütülmektedir.
 • İELEV’DE AİLE OLMAK PROJESİ: Öğrencilerimizin İELEV’li olma ruhunu; yardımlaşma, dayanışma gibi değerlere sahip çıkarak kuşaktan kuşağa aktarma bilinçlerini pekiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Bu proje ile büyük sınıftaki öğrencilerimizin daha küçük sınıflardaki öğrencilerimize çeşitli alanlarda rehberlik ederek destek olmaları ve çeşitli etkinliklerle karşılıklı paylaşımlarda bulunmaları desteklenmektedir.
 • BENİMLE OYNAR MISIN? PROJESİ: Bu proje, öğrencilerimize geleneksel oyunları öğretmek, onların takım çalışması ve yaşam becerilerini desteklemek amacıyla Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisi liderliğinde branş ve sınıf öğretmenleri ile yürütülen bir projedir. Öğrencilerimizin takım olma bilincini perçinlemesi, kazanma ve kaybetmeye dair duygularını yönetebilmesi ve sosyal becerilerini oyun aracılığıyla geliştirebilmesi hedeflenmiştir.
 • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI: Ana sınıfından birinci sınıfa ve dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen öğrencilerin duygusal ve akademik hazırlığını güçlendirmek için okulumuzda “Oryantasyon Prosedürü” uygulanır. Öğrencilerimiz branş öğretmenleri liderliğinde çeşitli grup çalışmaları ile iş birliği, iletişim becerileri, problem çözme becerilerini ekip olarak hareket ederek deneyimler.
 • ÖĞRENME STİLLERİ ÇALIŞMASI: Öğrencilerimizin bireysel olarak öğrenme stilleri üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci sınıf düzeylerinde belirlenerek, öğretim sürecinde bu verilerden öğrencinin faydasına birey ve grup düzeyinde faydalanılır.
 • TAP VAKFI İŞBİRLİĞİYLE CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI: Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine sağlık çerçevesinde destek olmak amacıyla, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) iş birliği ile cinsel sağlık eğitimi programları düzenlenir. Uzman eğitimciler öğrencilerimizle iki oturumluk çalışmalarda bir araya gelir.
 • KARİYER HAFTASI ETKİNLİKLERİ: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri liseleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla her senenin ikinci döneminde “Kariyer Haftası” etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışma ilköğretim okulları arasında bir ilk olma özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. 
 • LİSE TANITIM GEZİLERİ: Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerimize yönelik olarak; hedefledikleri okullara “Lise Tanıtım Gezileri” düzenlenir.
 • LİSE TANITIM KILAVUZU: Sekizinci sınıf öğrencilerimizin liseleri yakından tanımalarını sağlamak ve tercih döneminde onlara destek olmak amacıyla “Lise Tanıtım Kılavuzu” sağlanır.
 • SINAV KAYGISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ: Sekizinci sınıf öğrencilerimiz lise giriş sınavı hakkında bilgilendirilir ve süreç boyunca yaşadıkları duygu durum değişiklikleri ve yönetimi konusunda desteklenirler.  
 • TERCİH DANIŞMANLIĞI: Sekizinci sınıf öğrencilerimize sınav sonrasındaki okul tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı hizmeti verilir.

Velilere Yönelik Hizmetler

 • PEDAGOJİ OKULU ÇALIŞMALARI: Etkili ebeveyn tutumlarını geliştirmeye yönelik psiko-eğitimsel süreli grup çalışmaları düzenlenir. Bu süreli eğitim, “Anne Babalar Ne Söyler? Çocuklar Ne Duyar?”, “Zorlayıcı Duygularla Baş Edebilmek”, “Aile Sisteminde Kaygıyı Yönetmek”, “Ergenle Yaşamak”, “Bize Özgü Duygular, Bize Özgü Tepkiler” gibi konu başlıkları altında gerçekleştirilir.
 • GENEL VELİ SEMİNERİ: Her öğretim yılında, tüm velilerimizin katıldığı en az bir genel veli semineri düzenlenir.
 • PSİKOLOJİ SÖYLEŞİLERİ: Yıl boyunca yapılacak pedagoji okulu grup çalışmalarında ön plana çıkan, gündem olan ve paylaşım ihtiyacı oluşan konu başlıklarının velilerimiz ile birlikte belirleneceği psikoloji sohbetleri şeklinde Mayıs ayı içinde planlanan bir çalışmadır.
 • GELİŞİM DÖNEMİ SEMİNERLERİ: Oryantasyon programları kapsamında Ağustos ve Eylül ayları içinde öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemleriyle ilgili olarak tüm sınıflar düzeyi için veli seminerleri düzenlenir.
 • BÜLTENLER: Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili güncel bültenler velilerimize e-posta aracılığı ile gönderilir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

 • SINIF ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI: Okulumuzun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yıllık planının öğretmenler ve okul yönetimiyle iş birliği  halinde yürütülmesi sağlanır.
 • ÖĞRENCİ GELİŞİM TAKİBİ: Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, akademik ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılır ve öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve sınıf rehber öğretmeni ile eş güdüm halinde planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirir.
 • ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMI: Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.

Okulun İşleyişine Yönelik Hizmetler

 • KURUM İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ HİZMETLER: Öğrenci Davranışlarını İzleme ve Değerlendirme Kurulu etkinlikleri, Ödül Prosedürü ve Okul Yasası çerçevesinde öğrenci davranışlarının takibi disiplinlerarası iş birliğiyle yapılır.
 • KRİZ DURUMLARINA PSİKOLOJİK DESTEK: Okulumuzun olası bir doğal afet veya kriz durumunda uygulamaya koyduğu “Kriz Yönetimi Prosedürü” çerçevesinde gerekli planlamalar, hazırlıklar ve uygulamalar yapılır.
 • DESTEK BİRİMLERİNE EĞİTİMLER: Okulun destek birimlerinin çalışanlarına (Örneğin taşıma hizmetini sağlayan firma çalışanlarına veya personele) yönelik olarak “İletişim Becerileri” temalı seminer çalışması yapılır.
 • ADAY ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI: Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyo-duygusal durumu ve akademik becerilere hazır oluşluk bakımından değerlendirilmesi sağlanır.
 • KURUM KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI: Okul içerisinde idare ve öğretmenlerin ortak tutumunu güçlendirmek adına İELEV kurum kültürü çalıştayları gibi çalışmalara destek sağlanır.

Mesleki Gelişime Yönelik Hizmetler

 • SÜPERVİZYON: Tüm psikolojik danışmanlarımız ayda bir defa alanında uzman bir psikolog, psikanalist veya psikologdan süpervizyon ve/veya eğitim desteği alırlar.
 • SEMPOZYUM SUNUMLARI: Çeşitli platformlar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre, etkinliklerde okulumuzu temsilen sunumlar gerçekleştirilir.
 • HİZMET İÇİ EĞİTİMLER: Tüm rehber öğretmenlerin katıldığı alana dair güncel paylaşımların yapıldığı eğitimler alanında uzman kişilerden alınır. Öğrencilerin faydasına bu eğitim verileri kullanılır.

Türkiye’nin köklü ve donanımlı PDR birimlerinden biri olarak İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi ekibi uzmanları yaşam boyu öğrenme felsefesini temel alarak kendilerini çeşitli mesleki eğitimlerle zenginleştirmeye devam etmektedirler. İELEV Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi öğrenci-öğretmen ve veli işbirliği içerisinde çalışırken, gönüllülük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini temel alarak çalışmalarını yürütür.