Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik; öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleriyle kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, seçim yapabilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla uzman kişilerce sağlanan sistemli ve profesyonel bir psikolojik yardım hizmetidir.

İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin genel amacı; öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olarak potansiyellerini fark edip performansa çevirebilmeleri için rehberlik etmek, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan donanımlı bir 21. yüzyıl dünya vatandaşı olarak yaşama hazır olmalarına destek olmaktır. 

İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, gelişimin sürekliliğine inanarak öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini merkeze alacak çalışmalar yapar. Bu çalışmalar yapılırken, Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi liderliğinde geliştirilen KAYAB standartlarının desteklenmesi için disiplinlerarası çalışmalar yürütülür.

İELEV Okulları  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; “önleyicilik” “destekleyicilik” “süreç odaklılık” ve “gelişimsel rehberlik” çerçevesinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini aşağıdaki temel amaçlar çerçevesinde sürdürür:

 • Öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve yeterliklerini tanıması
 • Öğrencinin çevresiyle iyi ve olumlu ilişkiler geliştirmesi
 • Öğrencinin problem çözme, karar verme, uyum sağlama ve kendini yönetme becerilerini geliştirmesi
 • Öğrencinin gelişim dönemlerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı olarak gerçekleştirmesi.

Bu çerçevede, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’nde yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir:

Eğitsel Rehberlik: Öğrencinin uyumunu ve eğitsel gelişimini güçlendirmeyi içerir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanıması, uyumunu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmalarının yapılması, akademik başarısızlık nedenlerinin saptanıp ortaya çıkarılması eğitsel rehberliğin içerdiği konulardır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencinin sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi için bilgi ve yardım sunmayı içerir. Mesleki rehberlikte, meslek tanıtımı yapmak, üst eğitim kurumlarıyla ilgili bilgi vermek, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ölçecek test ve teknikleri uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek esastır.

Kişisel Rehberlik: Öğrencinin duygusal problemlerini destekleyerek baş etme becerilerinin geliştirilmesi sürecini içerir. Kişisel rehberliğin içerdiği konular; öğrencinin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi, yaş dönemine yönelik duygusal sorunları ve öğrenme sürecindeki zorluklar gibi konulardır.

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

 • OKUL OLGUNLUĞU ÇALIŞMASI: Ana sınıfı öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıf için gelişimsel ve akademik hazır oluşluk durumunu belirleme çalışmaları yürütülür. Yapılan çalışmaların ardından öğrencinin velisiyle bilgi paylaşımı ve gerekli yönlendirmeler yapılır.
 • GELİŞİM TAKİBİ: Öğrencilerin duygusal, akademik ve sosyal gelişimleri; bireysel görüşmeler, gözlemler, sınıf çalışmaları, branş ve sınıf öğretmenleriyle yapılan değerlendirmeler ışığında disiplinlerarası iş birliğiyle takip edilir.
 • SINIF REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI: Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, yıllık rehberlik etkinlikleri programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda verimli ders çalışma, öz-denetim, duygu yönetimi, öfke kontrolü, zorbalıkla baş etme, yaş dönemi özellikleri, performans kaygısı, kişisel sınırlar, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalar planlanırken disiplinlerarası iş birliği esas alınır.
 • İKİNCİ ADIM PROGRAMI: 1,2,3 ve 4. sınıflarımızda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi liderliğiyle sınıf öğretmenlerinin yürüttükleri; öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi, olumlu bir sınıf ve okul iklimi yaratmayı, bu sayede öğrenme ortamını da öğrenciler için verimli kılmayı hedefleyen yapılandırılmış ve önleyici bir program olan İkinci Adım Programı uygulanmaktadır.
 • GÜVENLİ VE OLUMLU OKUL ORTAMI PROJESİ: Olumlu bir okul iklimi sağlamak amacıyla İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından geliştirilen bu projede; saygının ve hoşgörünün hissedildiği, bireysel farklılıklara duyarlı, okulun tüm paydaşlarının birbirine destek olduğu bir okul ortamı yaratılır.
 • İELEV’DE AİLE OLMAK PROJESİ: Öğrencilerimizin İELEV’li olma ruhunu yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlere sahip çıkarak kuşaktan kuşağa aktarma bilinçlerini pekiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Bu projeyle büyük sınıflardaki öğrencilerimizin daha küçük sınıflardaki öğrencilerimize çeşitli alanlarda rehberlik ederek destek olmaları ve çeşitli etkinliklerle karşılıklı paylaşımlarda bulunmaları desteklenmektedir.
 • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI: Ana sınıfından birinci sınıfa ve dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen öğrencilerin duygusal ve akademik hazırlığını güçlendirmek için okulumuzda “Oryantasyon Prosedürü” uygulanır. Öğrencilerimiz branş öğretmenleri liderliğinde çeşitli grup çalışmalarıyla iş birliği, iletişim becerileri ve problem çözme becerilerini ekip olarak hareket ederek deneyimler.
 • ÖĞRENME STİLLERİ ÇALIŞMASI: Belirlenen sınıf düzeyindeki  öğrencilerimizin bireysel olarak öğrenme stilleri belirlenir ve öğretim sürecinde bu verilerden öğrencinin faydası için kullanılmak üzere birey ve grup düzeyinde yararlanılır.
 • TAP VAKFI İLE YÜRÜTÜLEN CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI: Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine cinsel sağlık çerçevesinde destek olmak amacıyla, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) iş birliğiyle cinsel sağlık eğitimi programları düzenlenir. Uzman eğitimciler öğrencilerimizle iki oturumluk çalışmalarda bir araya gelir.
 • KARİYER HAFTASI ETKİNLİKLERİ: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri liseleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla her senenin ikinci döneminde “Kariyer Haftası” etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışma, ilköğretim okulları arasında bir ilk olma özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. 
 • LİSE TANITIM GEZİLERİ: Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerimize yönelik olarak, hedefledikleri okullara “Lise Tanıtım Gezileri” düzenlenir.
 • LİSE TANITIM KILAVUZU: Sekizinci sınıf öğrencilerimizin liseleri yakından tanımalarını sağlamak ve tercih döneminde onlara destek olmak amacıyla “Lise Tanıtım Kılavuzu” sağlanır.
 • SINAV KAYGISI ÇALIŞMALARI: Öğrencilerimiz ortaokul düzeyinde uygulanan kaygı envanteri sonuçlarına göre yaşadıkları duygu durumu ve yönetimi konusunda desteklenirler.  
 • TERCİH DANIŞMANLIĞI: Sekizinci sınıf öğrencilerimize sınav sonrasındaki okul tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı hizmeti verilir.

Velilere Yönelik Hizmetler

 • BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ: Rehber öğretmenlerimiz her velimizle bireysel görüşmeler gerçekleştirir. Bu görüşmelerde öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik durumları değerlendirilerek bilgi alışverişi yapılır, gerekli yönlendirmeler sağlanır.
 • PEDAGOJİ OKULU ÇALIŞMALARI: Etkili ebeveyn tutumlarını geliştirmeye yönelik süreli grup çalışmaları düzenlenir. Bu süreli etkinlikler, farklı konu başlıkları altında gerçekleştirilir.
 • GENEL VELİ SEMİNERİ: Her öğretim yılında, tüm velilerimizin katıldığı veli seminerleri düzenlenir.
 • PSİKOLOJİ SÖYLEŞİLERİ: Yıl boyunca yapılacak pedagoji okulu grup çalışmalarında ön plana çıkan, gündem olan ve paylaşım ihtiyacı oluşan konu başlıkları Psikoloji Sohbetleri başlığı altında mayıs ayı içinde gerçekleştirilir.
 • GELİŞİM DÖNEMİ SEMİNERLERİ: Oryantasyon programları kapsamında ağustos ve eylül ayları içinde öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemleriyle ilgili olarak tüm sınıf düzeyleri için veli seminerleri düzenlenir.
 • BÜLTENLER: Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili güncel bültenler velilerimize e-posta aracılığıyla gönderilir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

 • SINIF ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI: Okulumuzun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yıllık planının öğretmenler ve okul yönetimiyle iş birliği hâlinde yürütülmesi sağlanır.
 • ÖĞRENCİ GELİŞİM TAKİBİ: Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, akademik ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleriyle birlikte yapılır. Öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve sınıf rehber öğretmeniyle eş güdüm hâlinde planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.
 • ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMI: Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve Şube Öğretmenler Kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.

Okulun İşleyişine Yönelik Hizmetler

 • KURUM İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ HİZMETLER: Kurum işleyişine ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak Davranış İzleme Prosedürleri disiplinlerarası iş birliğiyle hazırlanır.
 • KRİZ DURUMLARINDA PSİKOLOJİK DESTEK: Okulumuzun olası bir doğal afet veya kriz durumunda uygulamaya koyduğu “Kriz Yönetimi Prosedürü” çerçevesinde gerekli planlamalar, hazırlıklar ve uygulamalar yapılır.
 • DESTEK BİRİMLERE EĞİTİMLER: Okulun destek birimlerinin çalışanlarına (Örneğin, taşıma hizmetini sağlayan firma çalışanlarına veya personele) yönelik olarak “İletişim Becerileri” temalı seminer çalışması yapılır.
 • ADAY ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI: Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrenci tanıma çalışmaları gerçekleştirilir.
 • KURUM KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI: Okul içerisinde idare ve öğretmenlerin ortak tutumunu güçlendirmek adına İELEV Kurum Kültürü Çalıştayları gibi çalışmalara destek sağlanır.

Mesleki Gelişime Yönelik Hizmetler

 • SÜPERVİZYON: Tüm psikolojik danışmanlarımız belirli aralıklarla alanında uzman bir psikolog, psikanalist veya psikologdan süpervizyon ve/veya eğitim desteği alırlar.
 • SEMPOZYUM SUNUMLARI: Çeşitli platformlar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre ve etkinliklerde okulumuzu temsilen sunumlar gerçekleştirilir.
 • HİZMET İÇİ EĞİTİMLER: Alanında uzman kişiler tarafından tüm rehber öğretmenlerin katıldığı ve alana dair güncel paylaşımların yapıldığı eğitimler verilir. Bu eğitim verileri, öğrencilerin faydası için kullanılır.

Türkiye’nin köklü ve donanımlı PDR birimlerinden biri olan İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ekibi, yaşam boyu öğrenme felsefesini temel alarak kendilerini çeşitli mesleki eğitimlerle zenginleştirmeye devam etmektedirler. İELEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrenci-öğretmen ve veli iş birliği içerisinde çalışırken; gönüllülük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini temel alarak çalışmalarını yürütür.