Çevrimiçi Öğrenci Kabul Sınavı Hakkında Velilere Yönelik Aydınlatma Metni

Saygıdeğer veli adayımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) uyarınca veri sorumlusu İELEV Eğitim Kurumları Anonim Şirketi (bundan böyle İELEV veya Kurum olarak anılacaktır.) olarak; eğitim öğretim hayatının SARS-CoV-2 virüs salgınından en az düzeyle etkilenmesi ve sıradaki eğitim ve öğretim yılının yaşanan salgın sebebiyle sekteye uğramaması adına her sene gerçekleştirmekte olduğumuz yeni öğrenci kabul sınavlarımızı bu sene çevrimiçi olarak elektronik ortamda yapmak kararı almış bulunmaktayız.

Yeni öğrenci kabul sınavlarımız TestInvite (bundan böyle Sistem veya TestInvite olarak anılacaktır.) isimli Çevrimiçi Sınav Yönetim Merkezi altyapısı ve güvenlik sistemleri ile gerçekleştirilecektir. 

Velisi bulunduğunuz öğrenciye ait isim, soy isim, eğitim bilgileri, iletişim bilgileri ile şahsınıza ait isim, soy isim, iletişim bilgileri tipindeki kişisel veriler ve velisi bulunduğunuz öğrenciye ait ses ve görüntü tipindeki özel nitelikli kişisel veriler, i) öğrenci seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, ii) eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iv) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, v) hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, vi) performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, vii) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, viii) talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla; tarafınızca alenileştirilen bilgilerin otomatik ve/veya kısmen otomatik veri işleme yöntemleriyle sınırlı olarak işlenecek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav güvenliğinin sağlandığının tespit edilmesi ve itiraz süresinin dolmasını müteakip kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

İELEV Okulları’nın çevrimiçi Sistem üzerinden öğrenci seçme faaliyetlerine devam edebilmesi ve bu süreçte yapılacak olan sınavın güvenliğinin sağlanması için velisi bulunduğunuz öğrenciye ait anlık görüntüler, sınav süresince Sistem tarafından kullanılan algoritma ile denetlenecektir.

Sistem üzerinde yer alan öğrenciye ait kişisel veriler, kullanılacak olan güvenlik sisteminin yurt dışı kaynaklı olması ve verilerin yurtdışında yer alan veri tabanında saklanması nedeniyle yurt dışına aktarılmak zorundadır. Kanun gereğince özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilere ait kişisel verilerin Sistem’in veri tabanlarında saklanmak üzere yurt dışına aktarılmasını kabul etmiyor olmanız halinde öğrenciler sınav güvenliğinin sağlanamayacak olması sebebiyle çevrimiçi sınava katılamayacaklardır. Çevrimiçi sınavın alternatifi olarak ise kurumumuzca Coronavirüs salgını da göz önünde bulundurularak fiziki ortamda güvenilir ve denetlenebilir bir alternatif sınav uygulaması sistemi hayata geçirilecektir. Çevrimiçi sınav uygulamasında öğrenciye ait sınav esnasında çekilmiş görüntüler Google firmasına ait yurtdışında yerleşik “Cloud Data Center” isimli veri tabanında imha süresi dolana kadar saklanacak olup tarafınızca alenileştirilen kimlik ve iletişim bilgileri “Mailgun Technologies, Inc.” isimli firmanın yurtdışında yerleşik veri tabanında saklanacak ve imha süresi dolduğunda imha edilecektir. 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5/1,5/2-a-c-ç-d-e-f ve 6/2 maddelerinde belirtilen

 • Açık rızanın varlığı
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Yukarıda anılan tarafınıza yahut velisi bulunduğunuz öğrenciye ait kişisel veriler, yine yukarıda bahsedilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kanun) 5/1 numaralı maddesinde belirtilen ilgilisinden açık rıza alınması hukuki sebebine ve yukarıdaki detaylıca belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; sınav güvenliğinin sağlanması, soruların öğrenciler tarafından bizzat çözüldüğünün gözlemlenmesi, hukuka aykırı faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlarıyla Kanun’un 9 numaralı maddesi uyarınca açık rızanız dahilinde yurtdışına aktarılacaktır. Yurtdışına aktarıma rıza göstermemeniz halinde velisi bulunduğunuz öğrenci çevrimiçi sınava katılamayacaktır.
Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizle ilgili; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgileri,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini, talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı şekilde “Türkocağı Caddesi, No:4, Cağaloğlu-Fatih/İSTANBUL” adresine noter kanalıyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik imza veya mobil imzanızı kullanarak yahut veri kayıt sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak info@ielev.k12.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

İELEV Eğitim Kurumları Anonim Şirketi