Kimya; maddenin nitelik ve özelliklerini, yapısını, bileşimindeki değişikleri, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirine etkisini inceleyen ve elde edilen sonuçları yasalarla bağlayan bilim dalıdır. Kimya dersinin bu doğrultudaki hedefi terim ve kavramları kullanarak bu bilim dalının niteliklerini açıklayabilme becerilerini sağlamaktır.

Kimya bölümü olarak Atatürk ilke ve inkılapları ışığı altında çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Amacımız, bilimsel yöntem ve deneysel öğretim üzerinde durularak bilgi yoluyla eleştirel ve sistemli düşünce becerilerini geliştirmektir.

Öğrencilerimizde madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edindirmek, bu kavramların tarihsel gelişimi ile bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevreyle ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmekteyiz. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma ve gözlem, deney, veri toplama gibi becerilerden problem çözmeye geçiş becerisi sağlamak; maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme – kavrama isteği ile kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı duyma, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmak da amaçlarımız arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin akademik bilgi ve analitik düşünme becerilerini bilimsel yöntemlerle ve konuya uygun deneylerle geliştirirken yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi desteklemek amaçlarımız doğrultusundadır.

Derslerimizde müfredata uygun deneyler, aktif grup çalışmalarıyla uygulanır. Deneylerin sonunda bilimsel yöntemler eşliğinde deney raporları hazırlanır.

Kimya bölümünün temel hedefleri:

 • Kimya dersine karşı ilgi uyandırmak,

 • Kimya kavram ve terimlerini Almanca öğrenmek ve kullanmak,

 • Ünitelerin hedef ve kazanımlarını etkin bir şekilde öğrenmeyi sağlamak,

 • Kimyanın günlük hayattaki yeri ve öneminin anlatmak,

 • Kimyanın diğer disiplinlerle ilişkisini örneklerle vurgulamak,

 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek,

 • Yaşam boyu öğrenen bireyler oluşturmak,

 • Çevreleri ve dünya hakkında merak duygusunu, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmek,

 • Bilimsel yöntemler kullanarak bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığını öğrenmek,

 • Teknolojik imkânlarını (Apple TV, Google Uygulamaları…) kullanarak öğretim yöntemlerimizi farklılaştırıp zenginleştirmektir.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®