İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu - Çekmeköy - Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

“Ölçülmeyen hiçbir şey değerlendirilemez.” anlayışı ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerini sağlarken izlediğimiz sistemli izleme sürecinde merkezi yaklaşım esastır.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızın odağında öğrenmeyi teşvik etme ile öğrencileri destekleme anlayışı yer alır. Bu yaklaşımla eğitim-öğretim çalışmaları planlanır. Eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel oluşturmak amacıyla çeşitli ölçme değerlendirme araçları uygulanır.

Öğrencinin ev görevlerini yerine getirme sorumluluğu, derse katılımı ve sınıf içi çalışmaları, proje çalışmaları, performans görevleri ve öğrenmek için gösterdiği çabanın tümü değerlendirmelerde ölçüt olarak alınır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, gelişmiş eğitim sistemlerindeki ölçütlere göre analiz edilir ve bireysel kazanımları özenle değerlendirilir. Akademik uygulamalarımızda kullanılan yöntemler, değerlendirme süreçleri ve uygulamalar bütünlük içinde yürütülür.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri için sorumluluk almalarının gereğine inanarak,

  • Okul dışındaki zamanlarında, kendilerinin planlayacakları bir sorumluluk alanı oluşturmaları,  plan yapma becerisi edinebilmeleri,
  • Okul sürecinde öğrenilenlerin pekiştirilmesi, kalıcı olmasının sağlanması ve başka disiplinlere aktarımının gerçekleşmesi için birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize görev ve sorumluluklar verilir.

İELEV Eğitim Kurumları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, sınıf seviyelerine uygun hazırlanan ve öğrencilerin akademik gelişim sürecini izlemek için yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Hazır bulunuşluk sınavları
  • Ders telafi çalışmaları
  • Ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları
  • Kazanım değerlendirme çalışmaları
  • Genel değerlendirme sınavları
  • Genel tekrar sınavlarıdır.

Öğrencilerimizin başarıları Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği ve İELEV Eğitim Kurumları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde belirlenir.

Öğrencilerin öğrenme deneyimleri, sınıf seviyelerine göre ürün dosyası oluşturmaları, gelişim raporları ve ara karneler her dönem sonunda velilerle paylaşılır. 1-4. sınıflarda MEB Gelişim Raporu ile kurumsal hedefler ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış “Ara Karne”ler, etkinlik takviminde belirlenen tarihte velilere iletilir. 5–8. Sınıflar Ara Karneleri kurum hedef ve kazanımları doğrultusunda hazırlanır ve her akademik bölüm kendisi ile ilgili kazanımlara yönelik öğrenci değerlendirmeleri yapar.

“Gelişim Raporları” ve “Ara Karne"ler, öğrencinin o dönem için öğrenme sürecinde yaşadığı deneyimleri, performansı belirlemeye yönelik çalışmaları, ders ve ders etkinliklerine katılımı dikkate alınarak doldurulur.

Eğitim-öğretim yılı içinde yapılan yazılı sınavlarla birlikte ödev, proje, ders içi, ders dışı etkinliklerin birlikte değerlendirilmesi sonucu öğrencinin yılsonu başarı puanı hesaplanır.