Online Tanıtım Günlerimize Kayıt için Tıklayınız

Ölçme ve Değerlendirme

İELEV Okullarında Ölçme ve Değerlendirme

İELEV Okulları, eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel oluşturmak amacıyla çeşitli ölçme değerlendirme uygulamaları kullanır.

Öğrencinin görevlerini yerine getirme sorumluluğu, derse katılımı ve sınıf içi çalışmaları, proje çalışmaları, performans görevleri ve öğrenmek için gösterdiği çabanın tümü değerlendirmelerde ölçüt olarak alınarak farklı ölçme değerlendirme teknikleri ile değerlendirilir.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, gelişmiş eğitim sistemlerindeki ölçütlere göre analiz edilir ve bireysel kazanımları özenle değerlendirilir. Akademik uygulamalarımızda kullanılan yöntemler, değerlendirme süreçleri ve uygulamalar bütünlük içinde yürütülür.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri için sorumluluk almalarının gereğine inanarak,

  • Okul dışındaki zamanlarında, kendilerinin planlayacakları bir sorumluluk alanı oluşturmaları,  plan yapma becerisi edinebilmeleri,
  • Okul sürecinde öğrenilenlerin pekiştirilmesi, kalıcı olmasının sağlanması ve başka disiplinlere aktarımının gerçekleşmesi için birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize görev ve sorumluluklar verilir.

İELEV Okulları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, sınıf seviyelerine uygun hazırlanan ve öğrencilerin akademik gelişim sürecini izlemek için yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Hazır bulunuşluk sınavları
  • Bireysel telafi çalışmaları
  • Ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları
  • Kazanım değerlendirme çalışmaları
  • Genel değerlendirme sınavları
  • Genel tekrar sınavlarıdır.

Öğrencilerimizin başarıları Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği ve İELEV Okulları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde belirlenir.

Öğrencilerin öğrenme deneyimleri, sınıf seviyelerine göre ürün dosyası oluşturmaları, gelişim raporları her dönem sonunda velilerle paylaşılır. 1-4. sınıflarda Gelişim Raporu kurumsal hedefler ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanarak etkinlik takviminde belirlenen tarihte velilere iletilir.

“Gelişim Raporları” öğrencinin o dönem için öğrenme sürecinde yaşadığı deneyimleri, performansı belirlemeye yönelik çalışmaları, müfredatta yer alan kazanımlara ne kadar hâkim oldukları, ders etkinliklerine katılımı dikkate alınarak oluşturulur.

İELEV Okulları Ölçme ve Değerlendirme Birimi Hakkında

Amaç

Ölçme ve Değerlendirme Biriminin genel amacı uygulamalı analizler yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerin eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde katkı veren, oluşturduğu verileri akademik kadro, öğrenci, veli ve diğer paydaşların kullanımına sunan bir birim olmaktır. Ölçme Değerlendirme Birimi’nin özel amacı İELEV Okullarında uygulanan tüm ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin yüksek standartlara ulaşmasını sağlamaktır. Bunun için çok boyutlu değerlendirme, sonucun yanı sıra sürece odaklanma, bilgiyi yapılandırılma ve öğrencilere üst düzey becerilerini sergileme olanağı verme, soyut görevlerden çok gerçek hayata ilişkin performansa dayalı görevlere önem verme, 21.yüzyıl becerilerini benimseme, açık ve belirgin ölçütler kullanma, iyileştirmeye yönelik ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilme, etkili ve zamanında geri bildirim verme esaslarının okulda yerleşmesini sağlayacak çalışmalar yapmaktır.

İşleyiş

İELEV Okullarında Ölçme ve Değerlendirme Birimi, eğitim- öğretim dönemi başında öğrencilerin derse hazır bulunuşluk düzeylerini ölçer ve raporlar. Sınav takvimlerini hazırlar, sınav sorularının ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder, sınavları ve teknik okuma çalışmalarını organize eder, sınav sonuçlarını analiz eder, öğrenme eksiklikleri ve bunlara yol açan olası nedenleri belirler, çözüm önerileri sunar. Özgün yöntemlerle öğrencilerin akademik performansını objektif esaslarla bağlı olarak ölçer ve geliştirilmesi için önerilerde bulunur. Okulun akademik yayınlarının oluşturulması, güncellenmesi ve basılması süreçlerini yönetir, editör, dizgi ve grafik çalışmalarını yürütür. Ölçme değerlendirme alanında sunumlar hazırlar, raporlar oluşturur ve hizmet içi eğitim dönemlerinde seminerler verir.

Teknikler

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, bu süreçte kullanılan yöntemlerden hangilerinin işe yaradığı ya da yaramadığını düşündürmek ve fark ettirmek amacını taşıyan süreç değerlendirme yöntemi ile diğer ölçme değerlendirme etkinlikleri hakkında mümkün olan en kısa sürede geri bildirimde bulunur. Süreç değerlendirmede kullanılan anekdotlar, tartışma, sergi, görüşme, gözlemler, sunum, kendini değerlendirme, ürün dosyası, performans ödevleri, proje, grup ve/veya akran değerlendirmesi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder. Konu, ünite veya herhangi bir zaman sonunda öğrencinin ulaştığı başarı düzeyini gösteren sonuç değerlendirmede kullanılan kısa yanıtlı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli veya uzun yanıtlı sorular, doğru yanlış, tamamlama sorulan, açık uçlu sorular, kavram haritalan, yapılandırılmış grid, tanımlayıcı ağaç, poster, kelime ilişkilendirme, drama, soru-yanıt yöntemi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder.