Bizden Haberler

Toplam: 127
13.2.2017
Küçük Tarihçiler Günümüzdeki Geçmişin İzini Sürüyor II: Bir Yerel Tarih Projesi

Çağdaş öğrenme kuramlarıyla birlikte, öğrenci merkezli yaklaşımların etkinlik kazanmasıyla “Yerel Tarih” çalışmaları okul programlarında daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Ülkemizde henüz, tarih bilimcilerin kullandığı alternatif bir “tarih araştırma” yöntemi olmanın çok da ötesine gidemeyen “Yerel Tarih” araştırma yöntemi, Sosyal Bilgiler Bölümümüz tarafından planlanan projeyle 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 6. sınıf düzeyinde bir öğretim yöntemi olarak kullanılmıştır. Öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri “Küçük Tarihçiler Günümüzdeki Geçmişin İzini Sürüyor II: Bir Yerel Tarih Projesi” adlı çalışmayla klasik ders programlarının beyliklerden imparatorluklara, krallıklardan devletlere uzanan, siyasi tarihin ötesine geçemeyen yapısından sıyrılarak sıradan insanın, gündelik yaşamın tarihine yolculuk etmişlerdir. Proje öncesi “Yerel Tarih” eğitimi alan öğrencilerimiz birer küçük tarihçi olma yolunda gerekli bilgileri edinmişlerdir. Ardından kendilerine verilen “Yerel Tarih Proje Rehberi”ndeki yönergeleri takip ederek araştırma sürecine başlamışlardır. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yücel Kabapınar ve Yard. Doç. Dr. Gül Tuncel tarafından danışmanlık verilen proje boyunca, birer “küçük tarihçi” gibi çalışarak konu belirleme, kaynak toplama, sözlü tarih görüşmeleri yapma, araştırma raporu hazırlama ve sergi hazırlık çalışmalarını yürütmüşlerdir. 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 13.00’te Özel İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulumuzda gerçekleşecek proje sergisiyle de araştırma sonuçlarını sergi ziyaretçileriyle paylaşarak proje süreçlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerimizi, araştırma becerilerini geliştirerek, tarihe yönelik farklı bir bakış açısı kazandıkları böyle bir “Yerel Tarih” projesi içinde yer aldıkları ve gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları için tebrik ederiz.

7.2.2017
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI ve PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ve Eğitim Kurumları (“IELEV”) tüm paydaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve kişisel verilerinin güvenliği hususlarına azami hassasiyet gösterir. Bu çerçevede, IELEV, kendisi ile ilişkili tüm paydaşlara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde korunmasına özen gösterir. IELEV, söz konusu sorumluluğu kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, korur ve paylaşır. TANIMLAR Veri Sorumlusu: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ve Eğitim Kurumları (“IELEV”) Kişisel Veri Sahibi: Çeşitli amaçlarla IELEV ile kişisel verilerini paylaşan, IELEV’in veri tabanında bilgileri kayıtlı olan tüm paydaşlar. Bunlar başta mütevelli heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, öğrenci, veli, çalışan, tedarikçi, kurumla iş ilişkisinde bulunanlar, kurumun etkinliklerinden faydalananlar, burs alan öğrenciler, iş başvurusu yapanlar vb. başta olmak üzere kuruma kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya IELEV tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişilerdir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): Kişisel verilerin işletilmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı kanun. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanılması ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur. Kişisel veriler; sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanabilir. Kişisel veriler; IELEV’e ait web siteleri üzerinden doldurulan formlar, e-mail ortamında, e-bülten üyelikleri, e-postalar, sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb.) paylaşımları, IELEV’in düzenlediği etkinliklerde doldurulan basılı formlar, memnuniyet anketleri, IELEV ile iş ilişkisine girmek veya iş başvurusu yapmak amacıyla iletilen özgeçmişler veya kartvizitler, öğrenci kayıt sözleşmeleri aracılığıyla toplanabilir. Bu veriler ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim düzeyi, medeni durumu, ödeme bilgileri (kredi kartı, banka hesap bilgileri.), eğitim geçmişi ve iş düzeyi, özgeçmiş bilgileri içermektedir. KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak kişisel veriler : Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek, Sunulan hizmetlerden faydalandırmak, Yeni uygulamalardan haberdar etmek, IELEV’in düzenlediği etkinliklerden haberdar etmek, IELEV’in düzenlediği toplantılara davet etmek, Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek, Kişisel veri sahibinin yapacağı şikayet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak, Kişisel veri sahibinin tercihine göre oluşturulan servisleri önermek, Yasal mevzuata uygun şekilde ticari elektronik posta göndermek, İş başvurusunda bulunan kişilere geri dönüş yapmak, Yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak üzere işlenir. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI IELEV, kişisel verileri Kurumun stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için iş ortakları, tedarikçileri, Şirket yetkilileri, yazılım hizmeti alınan, kurumun verilerini işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenlik sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler ve talep halinde kanunen yetkilendirilmiş kurumlar ile KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerine uygun olarak ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilmekte ve/veya aktarılabilmektedir. IELEV kişisel verileri kurumun veri tabanında KVK Kanunu’nun madde 12’ye göre saklayacak ve gizliliğin sağlanması konusunda gerekli tüm özeni gösterecektir. IELEV kişisel verileri KVK Kanunu’na aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle IELEV’e iletebilir. Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği takdirde hakkına yönelik açıklamaları içeren taleplerini, yazılı ve imzalı dilekçe ile Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi No.32 Kat:5 - Beyoğlu İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilir.

3.2.2017
İELEV Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminden İkinci Döneme Hazırlık Tavsiyeleri

1. Öğrencilerin yeni dönemde karşılaşacakları sorunlar neler olabilir? Bu sorunlar nasıl çözülmeli? Tatil döneminin bitişiyle öğrenciler bu dönemde de her dönemde olduğu gibi kendilerini tekrar etme dönemine girerler. Çünkü insan bildiğini tekrar ile koşulludur. Bir önceki sömestrde de ayrılık ve okula gelme sorunu yaşayan öğrenciler, bu sorunu tekrarlar ancak bu süre ilk döneme göre daha kısa olacaktır çünkü beden ve ruh, hafızasında bunun çözümünü de barındırmaktadır. Öğrenciler aynı okul ortamını hatırladıklarında bu döngü kırılacaktır. Yine ayrılık yani bağımlılık sorunları dışında akademik, duygusal, davranışsal ve sosyal sorunlar karşımıza elbette çıkmaya devam edecektir. Akademik alanda dikkat, algı, öğrenme, konsantrasyon, bilgi ve yorum sorunları; duygusal alanda kaygı, güven, öfke, kıskançlık vb. konulara paralel sorunları; davranışsal alanda ise, karşıt gelme, sınıf iklimini bozma, kavga, olumsuz sınav tutumları vb. sorunları karşılaşılabilecek sorunlardır. Sosyal alanda arkadaş ilişkileri, yalnızlık, dışlanma, gruplaşma vb konular sorun alanı olarak öğrencinin ve okulun gündemi olabilir. Çözüm konusu ise tek bir açıdan ele alınmadan öğrencinin sayılan tüm bu gelişim alanları ve dönem özelliklerinin hesaba katılarak ve bireyselliği esas alınarak ele alınmalıdır. Tabii ki her sorunda tüm paydaşların işbirliği çok önemlidir. Çünkü sorun addedilen ve öğrencide somutlaşan her ne ise bununla baş edilmesi için gerekli destek alanlarında elbette aile tutumu, öğrenme koşulları, öğrencinin bireysel donanımı ve kapasitesi bu işbirliğini mecbur kılmaktadır. Bu sorunların yaşanmasına engel olmak adına okul başlamadan birkaç gün öncesinde “Uyku düzenine dikkat etmek, birinci dönemde öğrenilen bilgilerin hafızadaki varlığını kontrol etmek, eksik olunan konuların üzerine bir miktar çalışmak, zamanı bölerek yaşamaya başlamak, teknoloji kullanımını normal düzey çekmek” hem okula daha kolay başlangıç yapılmasını sağlayacak hem de aile içinde yaşanması muhtemel sorunları ortadan kaldıracaktır. 2. Adaptasyon sorunu nasıl aşılır? Tatil sürecinde; evde geçirilen zamanın okuldaki gibi sistemli olmaması, daha çok dinlenme ve eğlence odaklı olmasından dolayı, tatil dönüşünde okul yerine ev ortamını tercih etme gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu durum doğal olmakla beraber, aynı zamanda okula başlamadan birkaç gün önce “arkadaşlarıyla tekrar vakit geçirecek olma, yeni bilgiler öğrenecek olma” vb. gibi okulun ilgi çekici yanlarını hatırlatmak ve uyku/yemek zamanı gibi rutinlere başlamak, okula karşı olabilecek isteksizliği önleyecektir. Tatilde olunan süre içerisinde bazı esnekliklerin olabileceği, okul başladıktan sonra ise kendisini yorgun hissetmemesi adına rutinlere dönülmesinin iyi gelebileceğiyle ilgili çocuklar ile konuşulabilir. Bunun haricinde ailelerin kaygılarını kontrol etmeleri de bir o kadar önemlidir. Aileler çocuklarının yaşadıkları bazı olumsuz durumlarda çocuklarından daha çok kaygılanmaktadırlar. Bu durum yaşanan problemlerin çözümlenmesini zorlaştırmakta dolayısıyla ailenin kaygısı çocuğa geçmekte ve yaşanan sıkıntılar katlanarak artmaktadır. Burada aile; panikleyen değil, destek veren konumda kalmalıdır. Ailenin yapması gereken, duygularının neler olduğu üzerine çocuklarıyla konuşmak olmalıdır. Birinci dönemde çocuklarının okulda yaşadığı mutlu ve güzel anları, sevdiği arkadaşlarıyla yaptığı güzel etkinlikleri onlara hatırlatmak; çocukların okulla ilgili olumlu duygular hissetmesini sağlayacak ve okula olumlu duygularla başlangıç yapmalarına katkıda bulunacaktır. Adaptasyon sorunu ile ilgili yapılacak olan en önemli şey; ailelerin okul rehberlik birimleri, okul idareleri ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde olmalarıdır. Unutulmamalıdır ki okulda yaşanan sorunlar, okul ile iş birliği içinde çözülebilmektedir. Ailelerin okul tarafından yapılan öneri ve yönlendirmelere uymaları, okula güvenmeleri aileyi ve öğrenciyi rahatlatacaktır. 3.Yeni döneme nasıl hazırlanmalılar?Önerileriniz? •Öğrenciler yeni döneme başlarken ilk önce iyi yaptıkları ve iyiye dönüştürmek istedikleri şeylerin listesini yaparak işe başlamalıdırlar. Daha sonra ‘ “İyi yaptığım şeyleri daha iyiye dönüştürmek için neler yapmalıyım?”, “İyiye dönüştürmek istediğim şeyler için neler yapmalıyım?” ’ sorularının cevaplarını bir kenara yazarak ilk adımı atacaklardır. •Öğrenciler için yeni döneme geçmiş dönemdeki eksikleri gidermiş bir şekilde başlamak önemlidir çünkü bir derste öğrenilen konular birbirleriyle bağlantılıdır ve o konuyu iyi bilmek diğer konunun öğrenilmesini kolaylaştıracaktır. •Öğrencinin okula düzenli devam ederek okuldaki derslerini dikkatli takip ediyor olması, derslerini öğrenmek konusunda ona önemli bir vakit kazandıracaktır. Dolayısıyla okula devam ve ders takibi, çok dikkat edilmesi gereken konulardır. •Düzenli ders çalışma alışkanlığı oldukça önemlidir. Bu, öğrencinin ders çalışma yükünü azaltacaktır. Ayrıca düzenli ders çalışmak; öğrencinin neleri öğrendiğini bilmesi, nelerde eksikleri olduğunu tespit etmesi ve bu eksiklerini gidermesi hususunda önem taşımaktadır. •Öğrencilerin derslerine verdikleri önemin yanı sıra kendilerini geliştirecekleri spor ve sanat aktivitelerini devam ettiriyor olmaları da ayrıca önemlidir. Öğrenciler için bu aktivitelerin birer rahatlama alanı olduğu göz ardı edilmemelidir. •Öğrencilerin olumlu düşünce yapısı içinde olmaları çok önemlidir. Bugüne kadar başaramadıkları birçok şeyi başarabileceklerini unutmamalılar. Bir şeyi bir kişi yapabiliyorsa herkes yapabilir. Bir işi; bir kişi bir saatte, diğeri iki saatte, diğeri bir günde yapar ama herkes yapar.

Toplam: 127

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®